Prekių pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau “Taisyklės”) nustato Pirkėjo ir Merada IĮ (toliau “Pardavėjas”) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu parduotuvėje ciuziniai1.lt susijusias nuostatas, bei sudarant nuotolines sutartis. Nuotolinė sutartis yra Pardavėjo ir Pirkėjo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, Pardavėjui ir Pirkėjui fiziškai neesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).
1.2. Parduotuvės ciuziniai1.lt  veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas ciuziniai1.lt parduotuvėje, turi iš naujo sutikti su šiomis taisyklėmis.
1.4. Pirkti ciuziniai1.lt parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: Vardą, Pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo parduotuvėje ciuziniai1.lt tikslais bei tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymu tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas
3.1. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama naudojant nuotolinio ryšio priemones, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, parduotuvėje ciuziniai1.lt išsirinkęs prekes, nurodęs užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis elektroniniu paštu gauna išankstinio užsakymo sutartį su išvardintomis išsirinktomis prekėmis bei Taisykles, apmoka avansinį mokėjimą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Avansinio mokėjimo įvykdymas arba sutikimas raštu (kai avansas nėra mokamas) laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su Taisyklėmis.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ciuziniai1.lt partuotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 “Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties” bei 6.22811 “Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės” nustatyta tvarka.
4.3. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties gali tik tuo atveju, jeigu:
- Grąžinama prekė yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimas);
-  Baldas nebuvo surinktas ar bandytas surinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekė bus nepriimama atgal.
- Baldas/Prekė nebuvo naudojamas – taikoma sėdimiems minkštiems baldams, čiužiniams, pagalvėms, patalynei.
- Prekė įsigyta ne lizingo būdu.
4.4. Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju pagrindu įsigyja prekių komplektą ir pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių) atžvilgiu, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 4.3. numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą prekių komplektą. 

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo pateikti kontaktiniai duomenys nurodyti pirkimo sutartyje, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinio katalogo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs pirkėjui.
6.2. Užsakymo atsisakymo atveju ne dėl pardavėjo kaltės, Pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos.
6.3. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą, jei pirkėjas yra jį apmokėjęs.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose taisyklėse ir internetiniame kataloge ciuziniai1.lt numatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2 punkte nurodytomis taisyklėmis.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
7.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka avansinio mokėjimo per 3 (tris) darbo dienas nuo išankstinio užsakymo pateikimo Pirkėjui dienos, nebent Pardavėjas sutinka kitaip.
7.6. Jeigu Pirkėjas yra užsakęs transporto paslaugą, Pardavėjas įsipareigoja prekes atvežti Pirkėjo nurodytu adresu iki tos vietos kur netrukdomai gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.
8.1. Prekių kainos internetiniame kataloge ciuziniai1.lt nurodomos eurais su PVM. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu patvirtino t.y. apmokėjo avansinį arba pilną mokėjimą pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu ar kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis.
8.2. Tik gavus sutarto dydžio avansinį mokėjimą už prekes pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.
9.2. Prekių pristatymas pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas. Prekių pristatymo paslauga neapima prekių išpokavimo, kitų patalpoje esančių baldų išrinkimo bei išnešimo paslaugos.
9.2.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu susisiekus ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką. Prekės nėra užnešamos, prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį.
9.2.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju kai Jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.2.5. Beveik visi baldai pristatomi nesurinkti, dėžėse, prie baldų pateikiamos surinkimo schemos, furnitūra.
9.2.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.2.7. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos.
9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:
9.3.1.Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punktų.
9.3.2. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo-priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo-priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės apžiūros metu.

10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos ciuziniai1.lt prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.3. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją, jei nėra nurodyta kitaip.
10.4. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo. Pardavėjas garantinį aptarnavimą įsipareigoja įvykdyti per 15-45 darbo dienas.
10.5. Pastebėjus prekių defektus, kurių nebuvo galima pamatyti prekių priėmimo-perdavimo metu išorinės pakuočių apžiūros metu, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti Pardavėją apie defektus ar neatitikimus el. Paštu info@ciuziniai1.lt, bei atsiųsti brokuotos detalės bei pakuotės nuotraukas ir neatitikimo aprašymą.
10.6. Iki Pardavėjas įvertins ir priims sprendimus apie tolesnę neatitikimų ištaisymo eigą, baldai negali būti surinkti ar bandyti surinkti, čiužiniai, pagalvės – negali būti naudojami. Priešingu atveju, naujų detalių pateikimas ar viso baldo/čiužinio keitimas/grąžinimas gali būti apmokęstintas ir vykdomas tik Pardavėjui sutikus.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas.
11.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties gali grąžinti prekes per 14 kalendorinių dienų, jei prekė yra originalioje pakuotėje, nenaudota. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, taip pat prekių, kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą.  Prekė(-ės) grąžinamos Pirkėjo sąskaita.
11.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).
11.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.2. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti Pardavėją el. Paštu info@ciuziniai1.lt
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje, tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Jeigu prekių grąžinimas vyksta ne dėl prekės netinkamos kokybės, už papildomas sumokėtas paslaugas (prekių pristatymą, užnešimą, baldų surinkimą) pinigai negrąžinami.
11.7.Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)

12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas atsako už savo Pardavėjui pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Pardavėjui pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

13. Informacijos siuntimas
13.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės ciuziniai1.lt skyriuje „Kontaktai" nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.